U Bezoekt:
U komt vanaf: http://pravoslavie-nord.ru/press/kharakteristiki_sovremennoy_filosofii_chelovek_i_bog_11.htm